Fɩ́ɩ la Bɩnaam!!

 

 

Fóodo wɛ́ɛbɩ tɩ́ŋdɛ ɔcɔsɩsɛɛ sa Fóodo ábee la bamaŋ tom ba nɛ́ɛ káŋ Fóodo kʊnʊŋ hálɩ.
Ɩ ɩ́ báasɩ nɩ́ ɩ wáa sa ayɩ kɔ́m fɩɩ yɛ á kɔ́lɩ fɩ́ɩ ayɩ-wɛ́ɛbɩ tɩ́ŋdɛ mʊʊ hálɩ.

Wɛ́ɛbɩ tɩ́ŋdɛ mʊ́nɩ jɩ́ gɛ́ sa Fóodo bɛ́ɩ ɔtɩŋdɛɛ maŋ bá táalɩ la bá ba mʊ dɔ́. Ɩ jɩ́ gɛ́ ɩ nɛ́ɛ dɔ́ɔsɩ Fóodo kʊnʊŋ fɩɩ ɩkʊnʊŋ yʊŋsɛɛ yʊ wʊ́la wʊdɔ Ɛŋtɛɛlɩnɛɛtɩ sʊ́ hálɩ. Ɩ nyáŋ hálɩ, bɩlɩbɩlɩ bamaŋ tom ba nyi Ɛŋtɛɛlɩnɛɛtɩ ásʊm hálɩ, ɩ́ táalɩ la bá loó Fóodo wɛ́ɛbɩ tɩ́ŋdɛ mʊʊ dɔ́. Ɩ́ saŋ, ba nɛ́ɛ nyɛ́ bá wu Fóodo ɩlaabaalʊ ŋmaanɩ ŋmaanɩ fɩɩ Fóodo kʊnʊŋ bɩkanɔ la bɔ́ɔ-kʊŋmaalʊʊ la Fóodo ɩtaada la ɩtɛlɔ la Fóodo kajɩyaa bʊ́sɔŋɛɛ ásʊm la Fóodo bɔ́ɔlɩ bɩdaa ásʊm fɩyaa. Á cuu yɛ bʊŋaŋ tom ɩ jɩ́ ɩ nɛ́ɛ dɩ́ɩla Fóodo dɩnyɩŋdɩ la báa fɩnɛ nɩ Fóodo bée wʊdɔ aŋdulunya tom dɔ la ɔ́ nyɛ ɔ nɛ́ɛ nú Fóodo laabaalʊ. Fɩɩ ɩ náa ɩ jɩ́ ayɩ-bʊcɔsɛɛ hálɩ, ɩlaabaalʊ maŋ cɔ́ fɛɩ. Ama, Yʊkʊm ŋ́ cúla, aŋsee dɔ sʊ́, fɩ́ɩ ɩ nyɛ́ ɩlaabaalʊ tuutuuma. Bɔ́ɔ sʊ, á nɛ́ɛ kʊ́lɩ ɔmaŋ tom yɛ ɔ́ wu alaa yɛ ɔ́ nú laabaalʊ mʊ́nɩ hálɩ, ɔ́ waá suulu la ɔ́ sa ásaŋsɛɛ laabaalʊ.

Fóodo kʊnʊŋ anyiŋdawɔɔ ŋ́ wáa Fóodo wɛ́ɛbɩ tɩ́ŋdɛ mʊ́nɩ la ɩ́ nyɛ la ɩ́ dɩɩlá Fóodo kʊnʊŋ dɩnyɩŋdɩ. Bɔ́ɔ-disimbili dɔ́ɔm tom kookalɩ náa ɩ jɩ́ la ɩkʊnʊŋ sʊ́ bɩgbɩɩm ɔkɩɩwɔɔ naŋsaala ɔ wʊdɔ Fóodo dɔ́ hálɩ, ba nɛ́ɛ tɩ́lɩ ʊŋ yɛ PLUNKETT Gray. Ɩ́ saŋ dɩnyɩŋdɩ dʊmaŋ ba nyila ʊŋ ŋ́nɛ yɛ «Zákalɩyaaʊ».

Ayɩ a sá fɩ́ɩ bɩ́danɔ tʊ́lɔ maŋ tom báa anɩ wʊdɔ hálɩ!

Fóodo kaatɩ ɩ́ lɩ́ɩ Waze dɔ

Fóodo dɩcadɩ fóto ba lɛ́ɛlɩ baa Ɛŋtɛɛlɩnɛɛtɩ Weezɩ sʊ́ hálɩ.

Ɩlaabaalʊ ɩ́pɔɔnɔ ɔ́jaa la ɔ́jaa!

Bɩ́yɛɛ la abalɩ

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.