Ɔŋmaalɩwɔɔ yíiko

Fóodo Ábee Kɔnɔkʊlaŋa Aŋsee dɔ Bɩnaam (FAKAB) ŋ́ bʊ́ wɛ́ɛbɩ tɩ́ŋdɛ mʊ́nɩ.

Fɩ́ɩ ŋ́ wáŋla fɩ́ɩ nyɛ́ wɛ́ɛbɩ tɩ́ŋdɛ mʊ́nɩ ɩlaabaalʊ, fɩ́ɩ tékila: [email protected]

Ɩ́ máŋ jɩ́ akʊ ŋmaanɩ bʊfʊʊla ŋ́ wʊ́dɔ, ɔmaŋ ɔ páa(dɛ́) atɔkɛɛ tom ɔŋmaalɩwɔɔ yíiko hálɩ nɩ́: Fóodo Ábee Kɔnɔkʊlaŋa Aŋsee dɔ Bɩnaam (FAKAB)

Buŋá baa sa ayɩ fʊ́-ásʊm bʊfʊʊla alaa fʊ́-búkusɛɛ.
Bɩ́yɛɛ la abalɩ