Bɔ́ɔlɩ Laabaalʊ sa Fóodo Bɛ́ɩ

Fóodo jɩ́ gɛ́ dɩcadɩ dʊmaŋ dɔ́ɔ-aŋsee a wʊ́la búwi bɔ́ɔlɩ bɩdaa ásʊm dɔ. Ayɩ a nú nɩ á wu bɔ́ɔlɩ adawɔɔ ákpaanɔ a lɩɩ Fóodo dɔ́ kújuu baa ayɩ-asɛɛ tám hálɩ ŋdaa. Ama, ba máŋ báasɩ nɩ́ ba náa aŋsee dɔ nɩ́ ba jila bɔ́ɔlɩ mʊʊ, sé ŋgbala ɔkʊ. Bɔ́ɔ sʊ, á wáŋla á kʊ́lɩ Fóodo ɩfalaŋdɩ tom la bá buŋá baa sa ayɩ báa-bɔ́ɔlɩ adawɔɔ ifoto la á nyɛ la á ya Ɛŋtɛɛlɩnɛɛtɩ sʊ́ fɩɩ baŋsɛɛ wɔɔ ba nɛ́ɛ wáa hálɩ. Ɩ́ ŋ́ sá, bʊ́ŋa mʊʊ ɩ́ nyáŋ la Fóodo bɔ́ɔlɩ adawɔɔ naa aŋsee dɔ la bá nyɛ ba nɛ́ɛ wu báa dɔ bamaŋ ba dʊ́ sóoci bɩdaa dɔ hálɩ la bamaŋ ba nɛ́ɛ wáa bɔ́ɔlɩ ásʊm aŋdulinya dɔ hálɩ, cuu báa mbɔ la bá nyɛ la bá jila.

Fɩ́ɩ wu Okocha Cɛ́ŋɛyaalɩ la fɩ́ɩ sɛɛlɩ́ ʊŋ fɩ́ɩ-ifoto.
Fɩ́ɩ la kookalɩ!

Bɩ́yɛɛ la abalɩ