Tákayɩ Bɩdaa

Tákayɩ jɩ́ gɛ́ anyɩm kácaa Fóodo dɔ. Ɩ saŋ jíŋaalɩ ɔkaanɔ (Eid al-Fitili) la jíŋaalɩ ɔŋlɛɛ (Eid al-Adha) tám nɩ́ ɩ jɩ́ ba nɛ́ɛ dá tákayɩ mʊʊ.

 Kádɩya bakʊ ( adawɔɔ báa anɩ la mʊ-síbi) la ɩ́ nyɛ la ɩ́ waá dám  ŋ́ nɛ́ɛ sɔ́ ba dá tákayɩ mʊʊ. Ba á ɔdawɔɔ máŋ jɩ́ gɛ́ ɔ́ nyɛ kájaa káa-kʊ́sʊlʊʊ dʊ́ fɩɩ ɩsaŋtɩmɛɛtɩlɩ ikoi-ɩnyɔ́ fɩyaa la ɔ́ sɔŋ iliyee dɔ atɔkɛɛ ɩ ɩ́ yálɩɩ ŋgbala ɩ saŋ ɩ lɩɩ fɩɩ fíŋdili hálɩ. Ɔ́ ŋ́ wáŋla, ɔ́ táalɩ la ɔ́ buŋ kupuŋduu la ɔ́ sɔŋ anaŋtalam amaŋ ɩ́ sá ʊŋ ɔkpaa la ɔ nɛ́ɛ caa ɔdam hálɩ. Akɔɔlɛɛ, ɩlʊm la ŋ́lɩɩm bʊfʊŋɛɛ nɩ ba nɛ́ɛ dála tákayɩ mʊʊ. Fóodo bɛ́ɩ kácaa káam dɔla káwa bɩ́kɩnɔ. Fɩ́ɩ daa la fɩ́ɩ kɩlɩ kácaa káam kasɩ kasɩ lɛɛsɩwɔɔ ɔ́kɩlɩsɛɛ mʊ́nɩ dɔ́ (viidiyoo).

Mbɩ, lɛɛsɩwɔɔ ɔ́kɩlɩsɛɛ (viidiyoo) mʊ́nɩ dɔ, kesusɔwa 2022 tákayɩ ba dá hálɩ, bɔ́ɔ kafʊŋa ŋnɛ. Ɩ ɩ́ báasɩ gɛ́ nɩ ɩ wáa dám, hálɩ ɩ ŋmála yáasɩ maŋ naŋsaala ɔ wʊdɔ Fóodo Cɛ́ŋɛyaalɩ falaŋdɩ ba nɛ́ɛ tɩ́lɩ ʊŋ yɛ Zákalɩyaaʊ nɛ́ɛ caa hálɩ.

Bɩ́yɛɛ la abalɩ

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.